Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

 

Artikel 2:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De maandelijkse betalingen dient u vooraf zelf over te maken en/of contant te voldoen voor de 1e van de nieuwe maand.

 

Artikel 3:

Als je je een uur voor de les afmeld wordt er een strip van de strippenkaart gehaald en/of een losse les in rekening gebracht.

 

Opzegging van het maand abonnement  dient uiterlijk 1 kalender maand (voor de 1e van de maand) per mail te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 hele maand.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen  restitutie van de contributie plaats. Studio Noop behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

Bij niet - tijdige of niet - volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Studio Noop gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Studio Noop alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Bij niet - tijdige of niet - volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd  met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

 

Artikel 4:

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Studio Noop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Studio Noop is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Studio Noop, dienen te worden vergoed.

 

Artikel 5:

Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelnemer en Studio Noop het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

 

Artikel 6:

Studio Noop behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen  via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.